Kan jag skapa en egen pensionsfond? cm.

Har de dragit tillbaka sina pensionsavgifter från statens pensionsfond? Skapa en fond specifikt för dig själv och din familj.

Och varför människor inte kan hantera sina pensionsavgifter, jag vill inte behålla mina pengar i någon pensionsfond.

Idén själv är bra, det skulle jag säga, men de metoder du vill tillämpa är värdelösa. Vad staten tog, det kommer inte ge tillbaka, och vad är det för pengarna? Det finns andra sätt att skapa en pensionsfond, då kan du tjäna en pension tidigare än staten.

Bara lita på dig själv. Börja skapa tillgångar, vars användning låter dig leva oberoende av statens pensioner. Många människor skriver som har uppnått ekonomiskt oberoende. Hur gör man det här? Det finns olika sätt. Mängden pengar samlas in genom att spara, en eller två lägenheter köps, billiga reparationer görs, lägenheter hyrs, du kan köpa kontorsfastigheter och hyra den. Sanningen är att betala skatter, gör reparationer. Och i en kris är det inte alltid lönsamt.

Det finns andra sätt att skapa tillgångar. Endast de kommer att tillåta att uppnå ekonomiskt oberoende. Även om det i vårt land inte alltid är möjligt att genomföra sådana projekt. Hur som helst, ärligt sätt.

Hur man öppnar npf i Ryssland

När man talar om skapandet av en icke-statlig pensionsfond är det nödvändigt att urskilja tidpunkten för skapandet, det vill säga registrering som en juridisk person och det ögonblick då fonden har rätt att delta i substantiv verksamhet.

Den första punkten - skapandet av en juridisk person, förekomsten av rättigheter för den juridiska personen - lagstiftaren ansluter med sitt statlig registrering, det vill säga den auktoriserade federala verkställande organ, genomförs genom att göra de statliga register över data för att skapa en fond. Förfarandet för registrering bestäms av Ryska federationens civila lagar och av en särskild lag - federal lag av den 8 augusti 2001. №129-FZ "På statlig registrering av juridiska personer och enskilda företagare" [1] (ändrat den 23 juni, 8, December 23, 2003, November 2, 2004 2 juli 2005.).

Registrering av fonden som juridisk person måste föregås, bland annat utarbetandet av fondens beståndsdokument (artikel 6 i lagen om icke-statliga pensionsfonder). Stiftelsens grunddokument är stiftelsens stadga. Den senare är godkänd av dess grundare (grundare).

Fondens stadga måste innehålla:

- fullständiga och förkortade namn på fonden, och namnet ska innehålla orden "icke-statlig pensionsfond", information om dess plats

- Bestämmelser om ämnet och syfte med fonden.

- Information om strukturen och kompetensen hos fondens förvaltningsorgan, normerna för representation i förvaltningsorganen.

- bestämmelser om tillsättande och entledigande av tjänstemän, beslutsfattande, publicering av rapporter, övervakning verksamhet Foundation, omorganisation och avveckling av fonden, fördelningen av inkomster från investeringen av pensionsreserver, liksom förfarandet för fördelningen av egendom vid likvidation av fonden.

Den andra punkten - den tid från vilken den icke-statliga pensionsfonden har rätt att delta i sin målverksamhet - lagstiftaren associerar sig med utfärdandet av en licens för fonden att delta i sådan verksamhet.

Således verksamhet inom icke-statliga pensionsfonder på pensionsavsättning och pensionsförsäkringar - är relaterad till licensierade verksamheten (artikel 17 podp.91 kravet 1 3 Federal lag 8 augusti 2001 N 128-FZ "På Licensing vissa typer av verksamheter" (med ändras per den 13 mars, 9 december, 10 januari, 27 februari, 11 mars, 26 december 2003, 2 november 2004, 21 mars, 2 juli 2005)

Föreskrifter om licensiering verksamhet inom icke-statliga pensionsfonder på pensionsavsättning och pensionsförsäkring [2] (godkänd. RF regeringens dekret av December 5, 2003 N 735) (ändrad den 1 februari 2005).

Licensiering av icke-statliga pensionsfondernas verksamhet för pensionsförsäkring och pensionsförsäkring utförs av Federal Financial Services.

Den federala tjänsten för finansiella marknader genomförs också (paragraf 3, artikel 34 i lagen):

- anmälningsregistrering av medel som har lämnat in en ansökan om avsikt att utföra verksamhet på obligatorisk pensionsförsäkring som försäkringsgivare i enlighet med lagens krav

- registrering av fondregler.

Överväg först proceduren för registrering av fondens regler. Denna procedur godkändes av det ryska federationsministeriets beslut den 15 april 2004. 46 [3].

Pensions- och försäkringsreglerna för fonden, liksom ändringar och (eller) tillägg till dem, skickas till Federal Service for Financial Markets. Beslutet om registrering av försäkringsregler eller om vägran att registrera dem godtas senast 30 dagar efter mottagandet av alla nödvändiga handlingar.

För registrering av fondens pensionsregler utöver de handlingar som lämnats för erhållande av en licens för att genomföra verksamhet för pensioner och pensionsförsäkring, är de dessutom:

- två kopior av NPF pensionsregler

- en kopia av protokollet från NPF-rådets möte om godkännande av NPF: s pensionsregler.

Skälen till vägran att registrera pensionsreglerna i pensionsfonden, ändringar och (eller) tillägg till dem är (punkt 13 i förfarandet):

- Skillnader mellan de inlämnade dokumenten och kraven i Ryska federationens lagstiftning.

- Närvaron i de inlämnade dokumenten av opålitlig eller förvrängd information.

För att få tillstånd att delta i verksamhet måste fonden uppfylla ett antal licenskrav.

Licenskrav och villkor för genomförande av pensions- och pensionsförsäkringsverksamhet av icke-statliga pensionsfonder är (klausul 4 i Licensförordningen):

a) förekomsten av fonden vid tidpunkten för inlämnandet av dokument för fastigheten licens syftar till att säkerställa sina lagstadgade verksamheten mängden penningvärde som sedan den 1 januari 2005 - inte mindre än 30 miljoner rubel från den 1 juli 2009 -. inte mindre än 50 miljoner rubel. Samtidigt bör fondens grundare bidrag (grundfondens bidrag), som bidrog med kontanter, vara från 1 januari 2005 - inte mindre än 30 miljoner rubel;

b) överensstämmelse med reglerna för fonden registrerad i enlighet med Ryska federationens lagstiftning,

c) innehavet av pensionskonton privata pensionsskyddet och pensionskonton finansierat en del av arbetspensionen, liksom separat redovisning av pensionsreserver och pensionsfonder redogöra för fondförpliktelser till insättare, deltagare och försäkrade;

g) att placera pensionsfonden reserv i enlighet med förfarandet av pensionsreserver privata pensionsfonder och övervakning av placeringen, och kraven för bildandet av kompositionen och strukturen av pensionsreserver privata pensionsfonder;

d) närvaron av chefen för verkställande organ fonden erfarenhet av ledande befattningar i fonden, försäkringsbolag eller annan finansiell institution under minst 3 års högre juridiska eller finansiella och ekonomiska utbildning (med en annan utbildning - yrkesutbildning), avsaknaden av ett kriminalregister för brott sfär av ekonomi, liksom för brott av medelstark gravitation, grav och speciellt grav;

f) Fondens chefsrevisor har minst 3 års erfarenhet av yrket, ingen högre utbildning, ingen kriminalregister för att begå brott inom ekonomins område, liksom för brott mot medellång viktighet, allvarlig och särskilt allvarlig.

Bland de handlingar som licensansökan lämnar till licensmyndigheten i klausul 5 i förordningen om licensiering är följande:

a) licensansökan med uppgift om

namn och organisatorisk och juridisk form för den juridiska personen, dess plats, platsen för dess territoriellt separata enheter och anläggningar som används för licensierade aktiviteter

licensierad verksamhet, som licensansökan avser att genomföra

b) kopior av beståndsdelarna och ett dokument som bekräftar det faktum att en rekord görs av en juridisk person i Unified State Register of Legal Entities

c) En kopia av registreringsbeviset för licensansökan om registrering hos skattemyndigheten.

d) Ett dokument som bekräftar betalning av licensavgift för licensansökanens behandling av licensansökan.

d) Handlingar som styrker förekomsten av fonden i erforderlig mängd tillgångar syftar till att säkerställa sin lagstadgade verksamhet, inklusive helt bidragen från grundarna (grundare) Fund bidrag i kontanter (bankintyg får inte utfärdas för mer än 5 dagar innan du ansöker om bevilja licens)

e) kopior av handlingar som bekräftar förekomsten av nödvändig verkställande erfarenhet och utbildning från chefen för fondens verkställande organ och fondens chefsrevisor

g) fondbestämmelser som godkänts av stiftelsens styrelse.

Licensmyndigheten beslutar om beviljande eller vägran att bevilja en licens inom högst 60 dagar från det att ansökan mottagits med alla nödvändiga handlingar.

Vi betonar att tillståndet för pensions- och pensionsförsäkringsverksamhetens genomförande av den icke-statliga pensionsfonden är evig (klausul 10 i förordningen om licensiering). Samtidigt upphör giltigheten av licenserna av medel som utfärdats i enlighet med det etablerade förfarandet före den 1 januari 2003, enligt 1 §, artikel 7 i lagen, den 1 juli 2003, Fonderna som erhållit licenser före 1 januari 2003 bör därför registrera dem före den 1 juli 2009.

[1] Federal Law av 8 augusti 2001 N 129-FZ "På statlig registrering av juridiska personer och enskilda entreprenörer" // Samling av lagstiftning i Ryska federationen. - 13 augusti 2001. - № 33. - Ст.3431.

[2] Statsrådets förordning av December 5, 2003 N 735 "Efter godkännande av förordningarna om tillstånd för privata pensionsfonder på pensionsavsättning och pensionsförsäkring" // Möte av lagstiftningen i Ryssland. - 15 december 2003. - № 50. - Art.4898.

[3] Arbetsministeriet kungörelse av April 15, 2004 N 46 "Efter godkännande av registreringen av pension och försäkring reglering av privata pensionsfonder" // bulletin normativa handlingar federala verkställande organ. - 10 maj 2004. - 19 ".

NPF Opening - officiell hemsida

APF Otkrytie har förvaltat pensionsreserver sedan 2001. Sedan 2004 lägger bolagets verksamhetsområde till en poängkontroll av pensionssparande.

APF: s portföljer under samma år tog stabilt 1: a platsen vad gäller lönsamhet och översteg inflationen under den löpande perioden. Företaget förvaltar medel och besparingar av fem icke-statliga pensionsfonder, vars totala belopp överstiger 5 miljarder rubel för närvarande.

Om Discovery Fund

Storbritannien "Upptäckten" tillhandahåller tjänster till företag och privatpersoner, bland annat kapitalförvaltning, projektmedel, finansiell planering, kapitalförvaltning och så on.In 2013 och år 2017 företaget vunnit anbudet FGKU "Rosvoenipoteka" visar det bästa resultatet för hela perioden kapitalförvaltning av militära inteckningar.

Användbar information! Officiell NPF-webbplats Opening är en fullfjärdig resurs där företag och privatkunder hittar all nödvändig information. På denna sida kan du också besöka ditt personliga skåp eller kontakta de officiella representanterna.

Förvaltning av pensionsreserv och NPF-sparande

Succesen i NPF Otkrytie är ett testament till personalens höga professionalism och flexibiliteten i investeringsstrategierna under de ständigt föränderliga marknadsförhållandena. Förvaltningen bygger på följande principer:

 • integritet,
 • lönsamhet,
 • reversibilitet
 • Likviditet.

Öppnande i investeringsplanen bygger på följande strategier, som ursprungligen förhandlades med APF.

Strategin för institutionell investerarportfölj är den mest balanserade, har en begränsad risknivå. Används för att övervaka pensionssparande i fem år.

Den tillämpade principen om "villkorlig immunisering" innebär en dynamiskt bytande enhet, bestämd av planen för marknadsbeteende. I enlighet med detta ändras strukturen i portföljen systematiskt.

Viktigt! Grundförhållandet mellan aktier och fastränta är 15/85.

Investera i "eget kapital"

För investeringar av "eget kapital", liksom för företagskunder, erbjuder NPF Otkrytie "Optimal" -strategin. Den utgörs av en kombination av kontroll på terminsmarknaden, investeringar på aktiemarknaden samt tillämpningen av kreditåtgärder på värdepappersmarknaden.

Viktigt! Strategins mål lönsamhet är minst 24% per år, den största minskningen är 10% (från ett begränsat maximum till ett minimum). Framgången med att använda denna strategi bekräftas av detta historiska spår.

Förening av pensionsfonder som tillhör FC-öppningen

Processen att slå samman NPFs, som är egendom för FC Otkritie Bank, kommer att ta ungefär sex månader med Denis Rudomanenko.

Enligt honom en av de primära uppgifterna för den nya fonden, var genomförandet av ett globalt pensionsfond systemet, diversifiera kundbas genom att bygga relationer med organisationer i olika delar av ekonomin, och expansionen av erbjudanden för privatkunder.

Ditt företag: Hur man öppnar en icke-statlig pensionsfond (NPF)

Arbetet i den icke-statliga pensionsfonden är helt analogt med arbetet i Ryska federationens största pensionsfond, men för en sådan organisations arbete är det skyldigt att uppfylla många krav som fastställts av staten. Faktum är att bara ett riktigt stort företag med enorma möjligheter kan öppna sin NPF, små företagare kommer inte att kunna skapa ens en universell NPF, som är inriktad på att arbeta med befolkningen. Men för företagare som har en egen stor organisation kan skapandet av en APF bli en lösning på många frågor och möjligheten att sköta ytterligare medel. Med tanke på att staten strävar efter att stödja NPF kan vi säga att denna riktning är ganska lovande.

Nybildade NPF konkurrerar med ett befintligt företag, och det är lättare att komma in på marknaden Captive NPF, det vill säga sådana som skapas med förväntningar om ett eget företag och att arbeta med juridiska personer, vilket skapar en öppen NPF men enklare i vissa avseenden, men det kräver en sökning för individer (främst), och det måste fungera runt hela marknaden, vilket återigen driver det nya företaget med de som redan arbetar. Men entreprenören från den allra första dagen, som har definierat arbetsformen, kommer att kunna utvecklas i den valda riktningen, vilket förenklar sitt arbete. försök att uppta alla möjliga nischer som är olämpliga, i den här versionen kommer det inte att vara möjligt att tillhandahålla kvalitativa tjänster till alla typer av konsumenter. I allmänhet är marknaden bara växer och kan lita på att det nya bolaget kommer att kunna ta sin plats på det, men det är möjligt att intressera nya kunder. Men för att arbeta utan att titta på aktiviteterna hos konkurrenterna inte fungerar, behöver du fortfarande noggrant studera situationen och utveckla din egen strategi.

Det svåraste i ett sådant företag är registrering. I samband med de senaste ändringarna i lagstiftningen är APF nu skyldiga att registrera sig som offentliga företag, nämligen som aktiebolag. En annan form av aktivitet ges inte, vilket ställer särskilda krav vid start. Det vill säga det måste finnas ett visst antal grundare, även om storleken på sin egen egendom direkt för NPFs ordineras separat. I sitt arbete måste pensionsfonden ge all information om sin verksamhet och dess grundare till allmänheten. Registreringen av ett aktiebolag är vanligtvis standard, men det är bättre att söka till kunniga advokater som kommer att hjälpa till med att lösa problemet. Och det är ännu bättre att anställa en advokat, eftersom deras hjälp i framtida aktiviteter kommer att vara mycket användbar.

Erbjudanden av franchises och leverantörer

Efter att du har löst problemet med att registrera aktiebolaget direkt kan du fortsätta att få en licens för dina aktiviteter. Du måste kontakta Federal Service for Financial Markets - FSFM. Nu bör det noteras att om företaget inte hade tidigare deltagit i liknande aktiviteter, då kan du börja med bara en enkel öppning av pensionsfond, som är engagerad i tillhandahållandet av pensioner, endast efter att ha fått erfarenhet kommer att ha möjlighet efter inlämnandet av ansökan för att få en licens för verksamhet på pensionsförsäkringar. I allmänhet används termen ständigt förändras på grund av lagstiftningen, ändrat, i det ögonblick du behöver arbeta minst 2 år inom pensionsområdet, för att kunna börja delta i pensionsförsäkring. Att arbeta inom pensionsområdet värderingen av sina egna tillgångar inte bör vara mindre än 60 miljoner rubel för arbetet inom pensionsförsäkring - två gånger, med redan har krav att detta belopp bör ökas och vara, till exempel, 2018 80 miljoner rubel (för försäkring - 150 miljoner rubel).

Följande krav gäller förvaltningen av icke-statliga pensionsfonder, chefen för detta företag ska ha ekonomisk (eller liknande) utbildning och ha minst 3 års erfarenhet inom ekonomi, ekonomi eller försäkring. Kraven gäller även för revisorn - samma arbetslivserfarenhet och motsvarande utbildning, förstås bara den högre. Slutligen är den senaste innovationen behovet av att ansluta sig till en särskild självreglerande organisation (SRO) som kommer att bli ett förvaltningsbolag och kommer att övervaka verksamhetens medlemmar. Samtidigt bör förvaltningsbolaget och den frivilliga pensionsfonden inte vara anslutna företag, det kontrolleras separat. Det vill säga det finns många svårigheter i den här riktningen, det är därför man inte kan utan juridisk hjälp. Samtidigt finns det inte så många SROs av detta slag, även om deras antal bara kommer att växa. För att överväga APF-utbildningsprogrammet bör följande dokumentpaket lämnas in:

a) Ansökan om beviljande av en licens som anger: Namn, plats, plats för sina territoriella enheter och eventuella anläggningar som används för att utföra den licensierade verksamheten.

b) kopior av beståndsdelarna och ett dokument som bekräftar det faktum att en rekord görs av en juridisk person i Unified State Register of Legal Entities

c) En kopia av registreringsbeviset för licensansökan om registrering hos skattemyndigheten.

d) Ett dokument som bekräftar betalning av licensavgift för tillståndsmyndigheten att överväga en licensansökan (för närvarande 4 000 rubel).

d) Handlingar som styrker förekomsten av fonden i erforderlig mängd tillgångar syftar till att säkerställa sin lagstadgade verksamhet, inklusive helt bidragen från grundarna (grundare) fond bidrag, de förde medel (bankintyg får inte utfärdas för mer än 5 dagar innan du ansöker om bevilja licens)

e) kopior av handlingar som bekräftar förekomsten av nödvändig verkställande erfarenhet och utbildning från chefen för fondens verkställande organ och fondens chefsrevisor

g) fondbestämmelser som godkänts av stiftelsens styrelse.

Löptiden för behandling av ansökan kan vara 60 dagar från den dag då ansökan lämnades in, och i vissa fall kan tillståndsmyndigheten vägra att utfärda en licens (här är det möjligt att överklaga till en specialiserad kontor som handlar med hjälp av in-licensiering). I allmänhet är upplösningen av denna fråga det svåraste steget för många APFs, varefter det är möjligt att fokusera på utvecklingen av deras företag. Att arbeta för att hitta en respektabel plats, helst i centrum av staden, det finns ett standardkrav för en enkel stort företag kontor, kan alla NPF lokaliseras på territoriet i alla företag, särskilt om det är en företagsintern. Dessutom bör det noteras att företaget kan ha ett kontor som köps av rummet, eftersom registrering måste ha mängden sin egen egendom, vilket bedöms av tillsynsorganet och inte bara genom några reserver, och så rummet också i sin bedömning kan ingå i den nödvändiga belopp. Du måste ta hand om den interna förbättringen, som kommer att kräva ytterligare medel, men för ett företag som har sådana pengar till sitt förfogande, kommer dessa utgifter inte att vara för stora. Kontoret i sig kan vara relativt litet, det sysselsätter upp till 10 personer, om man inte tar hänsyn till det för stora företaget. även om i en stor NPF arbetar ibland fler människor.

Nu behöver vi mer detaljer på ramarna. Hur var det möjligt att förstå den kritiska behovet av att ha två personer - Direktör och ekonomichef, första, är det önskvärt att se bland de människor som har erfarenhet av att arbeta direkt i pensionssystemet, den andra - bara personen med bildandet av en revisor och relevant erfarenhet. Dessutom behöver de människor att göra administrativt och organisatoriskt arbete, det finns mycket av det - från och med utarbetandet av dokumentation och slutar med sökandet efter kunder. Ofta, i synnerhet när det handlar om personer som är inblandade medel som alla tillgängliga medel de söker kunder från dessa människor beror till stor del på framgången för företaget, eftersom det är direkt marknadsföringskampanj inte alltid locka erforderligt antal konsumenter. En stor pensionsfond bör också ha flera avdelningar med ett stort antal anställda - ekonomi, marknadsföring, försäljning, kommunikation och liknande. I allmänhet beror arbetsprocessen i stor utsträckning på det format som fonden driver. När man arbetar med juridiska personer kommer att behöva en del människor att arbeta med den fysiska - den andra, och fången pensionsfond, som är utformad för att säkerställa deras eget företag i allmänhet kan undvara små krafter, eftersom de anställda i moderorganisationen kommer att vara engagerade i sitt arbete. Dessutom är det nödvändigt att i varje fall ha advokater i personalen, eftersom lagstiftningen ständigt inför nya krav sker vissa förändringar. skatterådgivare kan också betydligt förenkla arbetet och minska några av företagets kostnader. I synnerhet med tanke på att idag APFs endast kan vara offentliga företag är det nödvändigt att personer som tidigare är engagerade i finans- och organisationsverksamhet i aktiebolag är nödvändiga.

I allmänhet NPF av uppenbara skäl att räkna med sin verksamhet under en mycket lång tid framåt är det därför omöjligt att säga att detta är ett snabbt återbetalande företag. Men med ett stort antal medel har NPF möjlighet att investera och engagera sig i annan finansiell verksamhet, jag får en stor vinst även efter att ha dragit av de medel som används för att återbetala förpliktelser till människor. Pensionsförsäkring gör det möjligt för dig att engagera sig i mer komplexa och lönsamma aktiviteter, så du måste ha personal av specialister som är välkända i allt detta. I allmänhet, ur ekonomisk synvinkel arbete NPF är ganska komplicerat, eftersom här finns många nyanser i bildandet av sina inkomster, är det nödvändigt att ta hänsyn till ett stort antal alternativ och göra upp planer för många år framöver. Detta är en annan anledning till att NPFs öppnas endast av stora företag eller helt enkelt av människor som är välkända i finans. Faktum är att drygt 60 miljoner rubel räcker för att komma igång, men det här är läget, och det är helt enkelt omöjligt att spara pengar, annars får du inte en licens. Och med tanke på det specifika arbetet i ett sådant företag är återbetalningsperioden inte bara stor, men mycket stor. Lagstiftningen fastställer emellertid också kraven på antalet personer vars pengar fonden ska hantera, idag är det inte mindre än 20 tusen personer, vilket innebär att många risker och möjligheter elimineras. I allmänhet någon relativt stor stad hitta så många kunder kommer inte att vara svårt, särskilt om fonden är angelägna om att arbeta med företag, eftersom företaget kan överföra alla sina anställda (eller en väsentlig del därav) i partnerskapet Fund. Men i små städer med sökandet efter kunder kan det finnas problem, i samband med vilka öppnandet av en icke-statlig pensionsfond endast är lämplig i städer med minst en halv miljon invånare. Du kan också arbeta (och behöver) med beräkningen av små städer, öppna deras representativa kontor där och locka kunder därifrån. Ibland kan det vara mer lönsamt än att arbeta med konsumenter i din stad.

Icke-statliga pensionsfonder: grundläggande information

På Ryska federationens territorium, från och med 2010, består pensionen för varje medborgare av tre delar - försäkring, vilket är 14% av avdrag, basen, lika med 6% och den finansierade en, som är lika med 2%.

En kumulativ del av sina pensionssparande varje medborgare kan avyttra sin egen vilja. Till exempel överföra det till en icke-statlig pensionsfond (NPF) som kommer att hantera dem och att öka storleken på din pension från de erhållna vinsterna. Låt oss titta närmare på vad som är, vad som behövs, och hur NPF-arrangemang är ordnade för att göra rätt val och förfoga över sina besparingar med sinnet.

Vad är APF

APF, eller icke-statlig pensionsfond - är en ideell organisation som handlar om social trygghet och utför alla funktioner som krävs för obligatorisk pensionsförsäkring.

En sådan fonds verksamhet är strikt reglerad och varje medborgare som har ingått ett avtal med en sådan organisation kan årligen se över alla rapporter om förvaltningen av sina investeringar på APF: s officiella webbplats. Alla aktiviteter i organisationen är helt transparenta och strikt kontrollerade av staten. Varje år kontrolleras APFs av sådana strukturer som:

 • Skatteservice;
 • Tjänst på finansiella marknader;
 • FIU;
 • Ryska federationens bokföringskammare.

Varje medborgare som överlåter sin ackumulerade del av pension till någon av befintliga APF kommer inte bara att öka storleken på den pension som erhållits i ålderdom, men han kommer också att kunna utnyttja följande privilegier som fonden ger:

 • till skillnad från PF, kommer APF i händelse av för tidig död att kunna överföra dina pengar till dina släktingar eller andra betrodda personer som du anger i arvet;
 • dina pengar på organisationens konto kan inte arresteras och tas bort från dig, om du ansöker om rättegång mot dig och din egendom
 • du kan öka din finansierade del genom att dra av ytterligare pengar på kontot. Dessutom kan det ske både personligen och med hjälp av arbetsgivaren, som kommer att öka mängden avdrag för ett visst belopp på grund av din lön.

APF-enhet

Arbetet från en icke-statlig pensionsfond som är verksam inom Ryska federationens territorium grundar sig på följande principer:

 1. Utgående från det faktum att denna organisation är icke-kommersiell, är möjligheten att få ekonomisk fördel för grundarna av denna fond utesluten.
 2. Fonderna som är tillgängliga för fonden kommer att investeras säkert. Dessutom kan sådana organisationer inte låna utomstående organisationer. APF har rätt att investera i obligationer och andra värdepapper på aktiemarknaden.
 3. Fondpengar i samband med pensionssparande har inte rätt att konfiskera tredje man, inklusive staten. Detta är garant för att spara sparande av insättare i alla force majeure situationer.

Ryska federationens lagstiftning och stadgan för stiftelser utgör APF: s administrativa struktur. Det ledande organet som ansvarar för förvaltningen är dess råd. Den består av personer som representerar fondens grundare och dess styrelse. I vissa organisationer var företrädare för insättare också behöriga att förvalta fondens verksamhet.

Dessutom skapas en förmyndare, ansvarig för att skydda alla fondinvesterares intressen och övervaka organisationens verksamhet. Styrelsen består av företrädare för insättare som är bemyndigade att fatta beslut vid fastställandet av fondens utvecklingsstrategi och verksamhet.

Till följd av att varje år slutförts kontrolleras alla fondens finansiella rapporter av oberoende experter. Deras slutsatser ingår i rapporten som publiceras på den officiella webbplatsen och innehåller information om organisationens verksamhet. Dessutom är varje NPF skyldig att utföra aktuariell värdering. Detta förfarande syftar till att fastställa fondens förmåga att uppfylla sina skyldigheter gentemot insättare.

Vilka aktiviteter NPFs gör och varför de behövs

En eventuell icke-statlig pensionsfond som är verksam inom Ryska federationens territorium har rätt att engagera sig i följande typer av verksamhet:

 • obligatorisk pensionsförsäkring. NPFs är ansvariga försäkringsgivare för genomförandet av obligatorisk pensionsförsäkring, på grundval av arrangemang mellan fonden och den försäkrade. Fonden är förknippad med ackumulering av insättarnas pengar, med efterföljande investering i de tillgångar som staten har tillstånd och, om vissa villkor är uppfyllda, betalar ytterligare pensionsavgifter.
 • Fonden är också engagerad i professionell pensionsförsäkring. Det innebär att särskilda program kommer att genomföras som syftar till att skapa en särskild pension för den kategorin medborgare som arbetar med arbetsverksamhet i skadliga produktionsanläggningar.
 • En icke-statlig organisation, uttryckt i det faktum att PF samlar in pengar från insättare, hanterar frågan om pensioner och placerar reserver. APF betalar i sin tur för fonden bidrag. I händelse av villkor som är nödvändiga för betalning av pensioner till insättare ska pensionsfonden betala extra kontanter.

Överföring av den finansierade delen till APF

För att utföra denna åtgärd måste du utföra följande åtgärder:

 • bestämma den fond som du kommer att överlåta förvaltningen av dina besparingar och som enligt din mening kommer att ge de bästa förutsättningarna
 • skicka ett uttalande till PF som innehåller information om överföringen till APF och begära överföring av dina tillgångar till förfogande för denna organisation.

Se också: NPF-betyg

Särskilda egenskaper att spara pengar i NPF. Fördelar och nackdelar

Enligt Ryska federationens skattelagstiftning är pensioner som sådana organisationer betalar till sina insättare inte skattepliktiga. Detta gäller också den inkomst som insättaren får på sitt konto. Om omständigheterna tvingar insättaren att flytta till en permanent bostad i ett annat land, kommer den pension som betalas av APF i alla fall att tas emot.

Det enda besväret i samband med uppkomsten av en sådan situation kommer att vara att insättaren måste bekräfta årligen att han lever. Vid depositarens död kommer hans släktingar eller nära personer som har en officiellt utfärdad fullmakt att kunna avyttra sina pengar sparade i fonden.

Nackdelarna med sådana strukturer innefattar det faktum att räntans storlek kan variera i varje rapporteringsår, vilket kan minska vinsten något.

slutsats

Baserat på allt ovan kan vi dra slutsatsen att icke-statliga pensionsfonder skapas för att säkerställa förutsättningarna för den mest lönsamma användningen av medel från medborgare som är relaterade till den finansierade delen. Det är ett måste för dem att gå med eller inte ta itu med varje medborgare.

Det är värt att komma ihåg att den statliga pensionen inte bara innehåller de pengar som arbetsgivaren uppger i arbetet med att utföra din arbetsverksamhet utan också räntan som uppkommit under denna tid. APF hjälper dig att få maximal vinst från dina besparingar, gör det lagligt och utan att hota dina insättningar. I vilket fall som helst kommer du att få de pengar du har och om nödvändigt alltid ha rätt att ändra APF eller till och med att returnera alla tillgångar till PF-avyttringen.

Är det värt att flytta in i en icke-statlig pensionsfond

Spara den finansierade delen på förmånliga villkor tillåter övergång till en icke-statlig pensionsfond. I FIU är priserna låga och besparingsbeloppet avskrivs varje år. Många medborgare tvivlar på valet: statsfonden anses vara tillförlitlig, icke-statliga företag lovar en högre inkomst.

Expertråd: är det värt att flytta till NPF?

Rysslands pensionsfond har låg lönsamhet (ca 6%), vilket inte tillåter att kompensera för inflationen. Icke-statliga medel multiplicerar mer effektivt pensionernas ackumulering av medborgarna. Företagen investerar i lönsamma riktningar och projekt, men garanterar inte en konsekvent hög andel.

När du överför den finansierade delen sparas alla sparande, eftersom sådana medel kontrolleras av staten. Det rekommenderas att överföra den ackumulerade delen till APF inte mer än en gång om fem år. Om den frivilliga fonden stängs, överförs pensionerna automatiskt till Rysslands pensionsfonds räkenskaper. Det är således omöjligt att förlora den finansierade delen. En hög skyddsnivå utmärks av pensionsfonder som är inrättade av Sberbank, Gazprom, Lukoil.

Samarbete med icke-statliga medel är relevant för medborgare som planerar att förbättra sin levnadsstandard i framtiden. Överföringen av den finansierade delen är särskilt fördelaktig för personer som har en månadsinkomst på mer än 43 tusen rubel. Staten ska upprätta pensioner i upp till 40% av månadsinkomsten. Företagspensionsfonderna ökar antalet åldersskydd, eftersom de har rätt att delta i bildandet av pensioner.

Fördelar och nackdelar med APF: er

 • Den finansierade delen hålls i APF på insättningsbasis till hög ränta.
 • Till de månatliga avbetalningarna läggs inkomsten från fondens investeringsverksamhet till
 • Den finansierade delen är skyddad mot inflationen, om avkastningen på APF faller under det fastställda värdet, kompenserar bolaget för förluster, eftersom det är ekonomiskt ansvarigt.
 • en icke-statlig fond anpassar finansplanen med hänsyn till marknadsförändringar
 • Kvalitetsservice, Tillgång till ditt personliga konto för kontroll av besparingar.
 • möjlighet att ange arvingar vid undertecknandet av kontraktet
 • Den försäkrade har rätt att säga upp avtalet när som helst.
 • publicitet - rapportering av icke-statliga medel ligger i det offentliga området.
 • utgifter för överföring av den finansierade delen betalas av insättaren
 • stabil inkomst är inte garanterad
 • Efter nedläggningen av APF kommer nästa överföring av besparingar att kräva kostnader.

Förfarande för överföring till APF

Rysslands medborgare, född 1967 och senare år, registrerade i TSO-systemet, valde i 2014-2015 valet av pensionsavsättning:

 1. att bilda NPP, som styr 6% av den individuella försäkringsbetalningen
 2. fylla på försäkringsdelen av pensionen genom bidrag.

Försäkrade, enligt lagstiftningen, har rätt att överföra funktionen att skapa en finansierad del till icke-statliga medel. Medan alla försäkringspremier på TSO: er kompletterar försäkringsdelen av pensionen. Upprättandet av fonderade pensioner börjar 2019.

Hur överför den finansierade delen till APF?

Processen att överföra besparingar till NPF kan presenteras i form av stegvisa instruktioner.

 • Analysera icke-statliga medel, välj en organisation med de bästa indikatorerna. När man väljer att ta hänsyn till förekomsten av en licens, registrerade försäkringsregler hos Rysslands bank, företagets deltagande i systemet för att garantera kundernas rättigheter.
 • Ansök på avdelningen för den valda fonden eller fyll i formuläret på den officiella hemsidan. Begäran, kopior av dokument (pass och SNILS) kan skickas via post till fondens adress.
 • Vänta på ett skriftligt meddelande eller ett samtal från en företagsrepresentant med ett förslag om att ingå ett kontrakt. På kontoret för en icke-statlig fond måste du visa ditt pass och SNILS, teckna ett pensionsförsäkringsavtal och fylla i ett uttalande om överföring av besparingar.
 • Skicka en ansökan om överföring till pensionsfonden i statens pensionsfond.

OPS-kontraktet måste innehålla namnet och uppgifter om den försäkrade, till fondens namn, en indikation på föremålet för kontraktet, tullar, rättigheter och skyldigheter, grunderna för rätten utgöra en del av ett fonderat pensionssystem, förfarandet för fastställandet av betalning, leveransvillkor pensioner, regler för att lösa tvister och bryta avtalet.

Ansökan om överföring till APF lämnas till pensionsfonderna på registreringsplatsen, till multifunktionella centra, via statens webbplats eller genom den försäkrade medborgarens profil. En elektronisk signatur kräver att en digital signatur lämnas in.

Hur väljer man en icke-statlig pensionsorganisation?

Vid val av APF är det nödvändigt att ta hänsyn till inte bara räntan utan också andra prestationsindikatorer:

 • Närvaro av en giltig licens
 • Perioden för företagets arbete (det är lämpligt att välja medel skapade före 2002 eller 1994, som framgångsrikt har överlevt finansiella kriser).
 • grundläggande resultatindikatorer (lönsamhet, antal insättare, antal pensionssparande och reserverade medel);
 • Sammansättning av grundare (tillförlitliga grundare är stora banker och företag, gruvarbetare, metallurgiska anläggningar, elkraftföretag);
 • publicitet och förfarande för information, möjlighet att när som helst lära känna fondens räkenskaper.
 • Kvalitetsservice (varm linje, personligt kontor, kontor och kontor);
 • det måste nödvändigtvis vara kundåterkoppling från kärnresurser som täcker pensionsemissionen, "levande" sidor eller grupper i sociala nätverk.

Den potentiella kunden i NPF bör komma ihåg att lönsamheten krediterad kontona inte kan vara högre än det officiella värdet. Indikatorn bör övervägas tillsammans med antalet kunder. Företrädesvis en mindre andel av inkomst med ett större antal insättare. Det är värt att uppmärksamma vinstnivån i flera år. Andra viktiga indikatorer inkluderar rating enligt Expert RA och NRA (välj ett företag med betyg från A).

slutsats

En icke-statlig pensionsfond är ett fördelaktigt alternativ till statligt stöd. Ett sådant system låter dig spara och öka den finansierade delen. När man väljer en pensionsfond är det värt att utvärdera fördelar och nackdelar med icke-statliga företag för att beräkna framtida betalningar. Det är viktigt att grundarna av APF är stora företag med många års erfarenhet från sådana sektorer av ekonomin som: olja, gas, el. Lita inte på icke-statliga medel med grundare - privatpersoner eller mindre kända unga företag.

Hur man skapar en egen pensionsfond?

Medan vi är unga, full av styrka och hälsa, kan vi behålla vår levnadsstandard på en mer eller mindre hög nivå. Men det kommer inte alltid vara så. Hur säkrar man en anständig ålderdom? Det är värt att tänka på det så snart som möjligt och börja skjuta upp, spara, investera nu.

Tillsammans med portalen Clerk.Ru genomförde vi en undersökning bland användare av webbplatsen för att ta reda på om folk tänker på pensionssparande och vad de gör för att säkerställa en anständig levnadsstandard på deras välförtjänta vila.

De flesta svarande (25,9%) hoppas fortfarande på statspension. Övriga deltagare är mindre optimistiska:

 • 22,8% - investera i fastigheter,
 • 16,6% - investera i barn,
 • 15,3% - Överför medel till icke-statliga pensionsfonder,
 • 11,3% - samla pengar på bankdepositionen.
Ytterligare 7,2% av dem som svarade på vår fråga angav att det fortfarande är för tidigt för dem att tänka på pensioner. Och bara 0,9% av alla undersökningsdeltagare skapade sin investeringsportfölj och investerade pengar i aktier och obligationer. Varför så lite? Svaret är enkelt - vår befolknings finansiella kompetens är fortfarande inte för hög och nya möjligheter att investera i fria medel är inte bekanta för alla. Så, låt oss träna tillsammans hur du skapar din egen pensionsreserv.

Hur inte investera?

Älskad av många investeringar i en lägenhet att hyra ineffektiv - för låg för att ta emot vinst med hänsyn till alla de risker som är förknippade med fastighets: bära, tekniska olyckor, enkelt när du byter hyresgäster, och den viktigaste risk, om vilka får vi inte glömma - möjligheten att en lavin nedgång i priserna på fastigheter. Men även utan att titta på dessa viktiga faktorer, hyres lönsamhet bostäder bara 4-5% i rubel (enligt IRN.RU), under insättningen i statsbanken! Investeringar i fastigheter ger givetvis känslan av att investera "till något verkligt", men faktiskt bara avleda dig från den effektiva bildandet av en pension!

Investera lönsam och kompetent!

Utgång i användningen av ett innovativt verktyg - av utbyte investeringsfonder (börshandlade fonder, ETF). Med detta verktyg kan en rysk investerare investera i aktierna i de största och mest stabila företagen i USA, Tyskland, Storbritannien, Japan, Australien, Kina. För att erhålla en stabil ränteintäkt genom utdelning finns en ETF för eurobonds av de största ryska industrikorporationerna och bankerna. För långsiktigt skydd mot inflation och devalvering finns ETF för guldkulor och för investeringar med minimal risk finns en ETF för amerikanska statsobligationer med ytterligare rubelbidrag. Analys visar att för en balanserad portfölj baserad på dessa produkter 8% avkastning i valuta uppnås vid rimliga risker.

Varför rekommenderar vi det här verktyget? ETF Använd bara: det innebär inte att investeraren ska investera avsevärt och få några kvalifikationer, innebär inte att investeraren måste avsluta sitt arbete och ägna sig åt att studera rapportering av utländska eller inhemska företag. Alla investeringar i aktier och obligationer görs genom breda index och säkerställer att i varje år får du i genomsnitt lönsamhet över 80-90% av investerarna som försöker slå marknaden! Kommissionen på ETF är flera gånger mindre, än på ömsesidiga fonder och andra former av kollektiva investeringar, så att kostnaderna för mellanhänder inte kommer att "äta" din pensionsfond exakt. Alla bilagor är mycket lätt att övervaka och vid behov av samtliga ETF aktier är lika lätt att bli av med någon marknad som ett papper - bara för att instruera mäklaren att sälja papper - och personlig pensionsportfölj, helt eller delvis, kan omvandlas till rubel eller utländsk valuta. Inga rabatter, som i fonder, inga sanktioner för tidig uppsägning av investeringar. Du kommer att förbli suveräna mästare av deras medel. ETF-medel kännetecknas av strikt europeisk reglering, maximal insyn i investeringar och obegränsad livstid (vilket naturligtvis är utmärkt för att bilda en pensionsfond).

På sidan av indexinvesteringar, inte bara nobelpristagarna (som Y. Fama) utan också den legendariska investeraren Warren Buffett. I sitt brev till sin hustru, råder han, "utökat" mängden av arvet av indexfonder, i synnerhet för att investera i den amerikanska kortsiktiga obligationsfond (den analoga av den ryska marknaden FXMM) och en bred fond marknadsandelar (på den ryska marknaden - FXUS).

Vad ska man göra för att bilda en personlig pensionsportfölj?

I det andra steget Det är nödvändigt genom en ständig order till banken (det kan arkiveras på filialen eller via internetbanken) för att börja samla in pengar för investeringar genom att skicka pengar till mäklarkontot. Det rekommenderas att dra av minst 10% av den vanliga inkomsten, till exempel löner. På den tredje,ständigt upprepade steg Fonder kan börja investera i utbytesfonder. Om du är mer än 20 år före den planerade pensionen ska du investera så mycket som möjligt i aktier och styra upp till 90% av investeringarna i dem. Om fram till pensioneringen mindre än 20 men mer än 5 år, försöker upprätthålla en balans på cirka 60% i bestånd av främmande länder, 20% av euroobligationer av ryska företag, 10% - i obligationer och US Treasury guld. Om fram till pensioneringen minst fem år, är det troligt att passa en konservativ portfölj: ca 80% - euroobligationer, 10% - statsobligationer, resterande investeringen - efter smak. Försök att börja investera varje första fredag ​​i månaden, skapa dig själv ett "ankare", dvs en användbar vana som effektivt kommer att multiplicera ackumuleringen.

Fördröja inte beslutet att börja bilda din personliga pensionsfond. Ju längre du väntar desto mindre tid har du lämnat för investeringsportföljens "sammansatta ränta" för att fungera för dig. Börja investera i ETF. Just nu

"Öppning". Vad kommer att hända med pensionspengarna?

Huvudproblemet för framtiden, som uppstår i samband med "Discovery" - hur man hanterar pensionsfonder som har ackumulerat tvetydiga tillgångar. Självklart överskattade centralbanken sin förmåga att övervaka inte bara banksektorn utan även pensionsmarknaden.

Det fanns en statlig bank mer - centralbanken införde banken "Öppna" tillfällig administration, lovar att komma in i bankens kapital genom en särskild fond för att konsolidera banksektorn. Nuvarande aktieägare kommer att förbli 25% av banken, men bara om banken inte har negativt kapital - annars kommer dagens ägare att förlora några rättigheter till banken helt. Hela förfarandet, som centralbanken hoppas, tar inte mer än 8-9 månader, varefter bankens rating kan återställas till investeringen. Medierna är redan rykten om att den negativa kapital i "upptäckt" visas - och det kan förmodligen vara jämförbara i storlek till hålet identifieras i Bank of Moscow ($ 14 miljarder, eller mer än 400 miljarder rubel).

Vi kan anta att ryktena kan vara relaterade till det faktum - i själva verket, enligt RAS för 1: a halvlek 2017, banken "Öppna" lånade företag som sysslar med värdepappershandel och andra finansiella transaktioner (banker ingår inte här) till 700 miljarder rubel. Indirekt kan den långivande banken "Opening" relaterade finansiella företag säger att tills banken gjorde en infusion av pengar från centralbanken, längs vägen han översatte under kontroll av "Öppnande av mäklaren" och tre NPF - tydligen var ett av villkoren för att centralbanken är en del av bankens kapital. Regulatorn syftar uppenbarligen helt på att göra strukturen i bankens tillgångar transparent.

Som är aktuell, vilket är känt för dem som följer denna sektor av ekonomin, NPF kommer inte längre vara skyldiga att offentliggöra strukturen av sina investeringar. Och media endast känt att de medel som kontrolleras av "upptäckt" - CSG, el och "LUKOIL-Garant" (277 miljarder pensionssparande och cirka 50 miljarder av pensionsreserver i aggregatet för 1: a halvlek 2017), i slutet av 2015 investerat en del av medlen i obligationer av sådana företag som "Horus Finance" (för att samla in pengar på lånemarknaden för utvecklare Horus Group), "Prime Finance" (det tar för O1 Properties Boris Mints), "OVK Finans" (finansierar projekten för IKT-gruppens HVAC).

Färska rapporter APF för 1: a halvåret 2017 visar att mer än hälften av "Lukoil-Garant" aktieportfölj - lager "av kreditinstitut, icke-hemmahörande banker och icke-kredit finansiella institutioner", samma NPF CSG (som helt och hållet har en 3-pack, 3% av dess ägare, banken "Otkrytie"). "Frågan är, som centralbanken, som nu är helt tagit ansvar för denna situation på sig själva, för att lösa problemet med tillgångar NPF, som till stor del består av aktier i FC" Öppna "och en mängd av sina egna obligationer," - skrev på sin sida på Facebook Sergey Vasilyev, Ordförande i styrelsen för de "ryska fonderna".

Däremot även posten i centralbanken i "Discovery" huvudstad i banken inte garantera att problemet med APF tillgångar, om någon, kommer att lösas. Källan till "Expert" på pensionsmarknaden noterar att centralbanken inte kommer att kunna göra någonting praktiskt taget. För att distribuera obligationsemissioner från närstående företag, till exempel, särskilt om de inte är mycket likvida, kommer de inte att gå förlorade utan förluster, och att fastställa förlusten är ett direkt sätt att kapitalisera medel. Samtidigt har centralbanken ingen mekanism för att tvinga tidigare aktieägare i NPF att kompensera för förluster, förutom genom förhandlingar och övertalningar.

På marknaden råder nu lycksalig humör om pensionssparande - säg, att lämna tillbaka dem i form av pensioner fortfarande stora mängder endast i 2027 (när jag går i pension en man född 1967, kvinnors sparande och pensioner är vanligtvis mindre). Men den största risken för NPF med dåliga tillgångar, är det inte finansieras pensionsutbetalningar, varnar samtalspartner "Expert", och övergången av försäkrade från en APF till en annan med sina besparingar. Om kunderna NPF "LUKoil-Garant", NPF el och CSG plötsligt bestämmer sig för att byta fonder, då fonden och dess aktieägare - och nu centralbanken - kan ha problem. Utflödet av kunder desto mer sannolikt att i första hand, enligt resultaten från 1: a halvlek nämnda NPF visade avkastningen på pensionssparande är lägre än banken, och för det andra, i sina portföljer en hel del lager - samma åtgärd "Discovery" till exempel, kan allvarligt falla i pris i slutet av året.

Allt detta kunde ha undvikits - åtminstone i denna skala - om centralbanken inte helt hade avlivat hela systemet med information av pensionsfonder. "Vad som har gjorts av regulatorn med NPF-rapportering under det senaste året, känner jag en känsla av rädsla. Den ryska centralbanken nästan blåste hela systemet för offentliggörande av pensionssparande, vilket naturligtvis var ofullständig, men gör det möjligt att analysera effektiviteten i portföljförvaltning av pensionssparande, - säger zav.zaboratoriey analys av institutioner och finansiella marknader RANHiGS Alexander Abramov. - Nu på Centralbankens hemsida har även den särskilda rapporteringen från pensionsfonden om ackumuleringar i den integrerade formen försvunnit. Som jag ser det gjorde centralbanken begreppsmässigt det klart att allmänheten inte behöver veta hur en NPF fungerar, det samlar in all rapportering om NPF-aktiviteter endast för sig själv. Det betyder att för allmänheten är verklig information om strukturen i portföljen av sparande och reserver av dessa medel praktiskt stängd. Det här är lätt att se om du tittar på dessa fonders webbplatser. Det är osannolikt att den arkaiska balansräkningen är det dokument som beskriver den information som behövs för att analysera prestanda av portföljer. Rysslands Bank samlar uppenbarligen APF-information om parametrarna i portföljerna varje månad, men vad det gör med det är inte klart. Han publicerar inte någon forskning och rapporter om denna fråga. Delikat är det här en mycket störande situation. "

C 2018 högst 10% av aktierna eller strafflagen aktier, pensionsfonder och försäkringsbolag kan vara under direkt eller indirekt kontroll över företag som är registrerade i offshore zoner, men det största problemet i vårt finansmarknaden, med en mega-regulator är ännu inte klara - Investeringar i närstående och "friendly "Företaget, och ett enkelt förbud mot ägande av offshore, kan inte lösas.